Kredi kartı üyelik (azalık) ve Hesap İşletim ücreti

13 06 2009
……………………………BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Bankanızın ……………………tarihinden beri ……………………………… nolu kredi kartı kullanıcısıyım. Bankanız tarafından hiçbir hizmet karşılığı olmaksızın, kredi kartı aidat bedeli olarak …… YTL hesap dökümüme yansıtılmakta ve şahsımdan tahsil edilmektedir.
Kredi Kart ücteti adıaltında para kesilmesinin hukuki mesnetsizliği;
· 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Sözleşmedeki Haksız Şartlar” başlıklı 6. maddesine ve 5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunun 24. maddesine göre bankanızın almış olduğu bu kart ücreti, herhangi bir hizmet karşılığı olmadığından ve de söz konusu sözleşme şartı önceden hazırlanmış, özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle içeriğine etki edilemeyip; müzakere edilemediğinden haksız bir şarttır.Ayrıca 5464 sayılı yasanın 44. maddesinde yapılan atfa binaen, uyuşmazlıkların Tüketici Hakem Heyeti`nde ve/veya Tüketici Mahkemesi`nde çözümleneceği hüküm altına alınmıştır,denilmektedir.
Konu ile ilgili emsal karar:
· Kocaeli Tüketici Mahkemesi’nin 04/10/2006 tarih ve 2006/368 Karar nolu kararı
· Bu konudaki Kocaeli Tüketici Sorunları Hakem Heyeti`nin haksız alınan ücretin iadesi yönündeki kararı onaylaması emsal teşkil etmektedir.
Her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. Bu sebeple haksız bir şart içeren sözleşmeler geçersizdir.
Yukarıda açıklanan nedenlerle hakkaniyet ve mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde bankanız tarafından şahsıma ait hesaptan kesilerek tahsil edilen ……. YTL kart bedelinin ve daha önce yine aynı nedenle kesilmiş olan geçmiş dönemlere ait kart bedellerinin, diğer haklarım saklı kalmak kaydı ile, en geç 7(yedi) gün içerisinde tarafıma iade edilmesini; bundan sonra da bahse konu kart ücretinin alınmamasını, aksi takdirde hakkınızda Tüketici Hakem Heyeti`ne iade için müracaatta bulunulması ve her türlü yasal yollara başvuracağımı ihtaren bildiririm.
Tarih :
Ad-Soyad :
İmza :
Adres :
E-mail :
Tel :
Ek :Kredi Kart aidat kesintisini gösterir hesap ekstresi
———————————————————————
Yargıtay 13.Hukuk Dairesi’nin bankaların müşterilerinden ‘kart ücreti’ alamayacaklarına ilişkin verdiği karar 21.07.2008 tarih ve 26943 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
KARAR METNİ
Yargıtay 13. Hukuk Dairesinden:
Esas No : 2008/4345
Karar No : 2008/6088
Mahkemesi : Zonguldak 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla)
Tarihi : 26/9/2007
Numarası : 2007/182-2007/257
Davacı : Yapı ve Kredi Bank. A.Ş. vekili avukat M. Hayati Çalıcıoğlu
Davalı : Haluk Akdeniz
Taraflar arasındaki satıcının Hakem Kurulu kararına itirazı davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Kanun yararına bozulması istenilmekle dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
Davacı banka kredi kartı kullanıcısı olan davalının Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurusu üzerine bankaca kredi kartı sözleşmesine göre hesabından kesilen yıllık 30 YTL üyelik ücretinin iadesine karar verildiğini halbuki bu ücretin alınacağının sözleşme ile kararlaştırıldığı gibi ücretin verilen ticari hizmetin karşılığı olup yasaya aykırı olmadığını ileri sürerek Zonguldak Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’ nın 14.5.2007 tarih ve 2007/158 sayılı kararının iptalini istemiştir.
Davalı davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece taraflar arasında düzenlenen kredi kartı üyelik sözleşmesine göre ‘kart üyelik ücretinin’ hizmet karşılığı olduğu tahsil edilen üyelik ücretinin yasal olduğu gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiş; miktar itibarı ile kesin olan hüküm Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz edilmiştir.
Dava davacı banka tarafından kredi kartı kullanıcısı olan davalıdan tahsil edilen kredi kartı üyelik ücretinin davalı başvurusu üzerine davacı bankadan alınmasına dair Zonguldak Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının iptaline ilişkindir. Taraflar arasındaki uyuşmazlık yasal düzenlemelere ve aralarındaki sözleşme hükümlerine göre bankanın kredi kartı kullanıcısından kullanım karşılığı yıllık ücret isteyip isteyemiyeceği hususunda toplanmaktadır. Uyuşmazlığın çözümü için bu konudaki yasal düzenlemeler ile tarafların arasındaki sözleşme hükümlerinin incelenmesi gerekir.
5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları kanununun sözleşme şekli genel işlem şartları başlıklı 6. bölümdeki 24. maddesinin 1. fıkrası ‘Kart çıkaran kuruluşlar ile kart hamilleri arasındaki ilişkiler bu kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde en az oniki punto ve koyu siyah harflerle hazırlanacak yazılı sözleşme ile düzenlenir. Sözleşmenin bir örneği kart hamiline ve varsa kefile verilir. Sözleşme hükümleri ve kartın kullanımı hakkında kart hamiline ayrıntılı bilgi verilmesi zorunludur.’ hükmünü aynı maddenin 4. fırkasının son cümlesi ‘Sözleşmede kart hamilinin haklarını zedeleyici ve kart çıkaran kuruluş lehine tek taraflı haksız şartlar sağlayan hükümlere yer verilemez.’ hükmünü getirmiştir.
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4822 Sayılı Kanunla değişik 6. maddesi ile sözleşmelerdeki haksız şart düzenlenmiş ve ‘Satıcı ve sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğutarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır. Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez. Bir satıcı veya sağlayıcı bir standart şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa bunu ispat yükü ona aittir. 6/A 6/B 6/C 7 9 9/A 10 10/A ve 11/A maddelerinde yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen tüketici sözleşmeleri en az oniki punto ve koyu siyah harflerle düzenlenir … ‘ hükmü yine 4077 Sayılı Kanunun değişik 6 ve 31 maddelerine dayanılarak hazırlanan Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinde ‘satıcı sağlayıcı veya kredi veren tarafından tüketici ile akdedilen sözleşmede kullanılan haksız şartlar batıldır’ hükmü getirilmiştir.
Taraflar arasındaki 22.12.1995 tarihli sözleşmenin ?.
maddesinde kart kullanıcısından kart kullanım ücretinin alınacağı belirtilmiştir.
Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında 22.12.1995 tarihli sözleşme incelendiğinde; sözleşmenin davacı banka tarafından matbu standart olarak hazırlanıp boş olan kısımların rakam isim ve adresler yazılarak doldurulduğusözleşmenin on iki punto koyu siyah harflerle düzenlenmediği görülmektedir. Davacı tüketici aleyhine olan ve tüketiciyi kart kullanımı ücreti adı altında bir külfete sokan sözleşme hükmünün tüketici ile ayrıca müzakere edilerek kararlaştırıldığını iddia ve ispat edememiştir. Böyle olunca sözleşmedeki kredi kartı üyelik ücreti alınacağına dair hükmün açıklanan yasa ve yönetmelik hükümleri karşısında haksız şart olduğu kabul edilmelidir. Dolayısıyla davacı bankanın bu sözleşme hükmüne dayalı olarak kredi kartı kullanıcısı davalıdan ücret istemesi olanaklı değildir.
Bu durumda yasaya uygun olan Zonguldak Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının iptali istemi ile açılan davanın reddine karar verilmesi gerekirken yukarda açıklanan hususlar gözetilmeden davanın kabulü usul ve yasaya aykırı olup hükmün bozulması gerekir.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet başsavcılığının HUMK’nun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin kabulü ile hükmün sonucuna etkili olmamak üzere BOZULMASINA peşin alınan temyiz harcının istek halinde iadesine peşin alınan temyiz harcının istek halinde iadesine 2.5.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
—————————————–
YILLIK KART ÜCRETİNİ İPTAL EDEN YARGITAY KARARI
YILLIK KART ÜCRETİNİ İPTAL EDEN YARGITAY KARARI
Yapı ve Kredi Bankasının almış olduğu yıllık kart ücreti hakkında Zonguldaklı tüketici Haluk AKDENİZ tarafından Tüketici Sorunları Hakem Heyetine yapılan başvuruda, Hakem Heyetinin 30YTL kart ücretinin tüketiciye iadesine ilişkin kararına Banka itiraz davası açmıştır.
Bankanın açmış olduğu itiraz davasını  Zonguldak 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin ( Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla ) kabul etmesi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mahkeme kararının Kanun yararına bozulması istenilmiştir ( temyiz edilmiştir ). Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Kanun yararına bozma isteği Yargıtay 13.Hukuk Dairesi tarafından 02.05.2008 tarihinde oybirliğiyle kabul edilerek karar verilmiştir. Aşağıda, Yargıtay 13.Hukuk Dairesi’nin Karar özeti yer almaktadır.
KARAR ÖZETİ
Davacı banka, kredi kartı kullanıcısı olan davalının Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurusu üzerine, bankaca kredi kartı sözleşmesine göre hesabından kesilen yıllık 30 YTL üyelik ücretinin iadesine karar verildiğini, halbuki, bu ücretin alınacağının sözleşme ile kararlaştırıldığı gibi, ücretin verilen ticari hizmetin karşılığı olup, yasaya aykırı olmadığını ileri sürerek, Zonguldak Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’ nın 14.5.2007 tarih ve 2007/158 sayılı kararının iptalini istemiştir.
Mahkemece, taraflar arasında düzenlenen kredi kartı üyelik sözleşmesine göre, “kart üyelik ücretinin” hizmet karşılığı olduğu, tahsil edilen üyelik ücretinin yasal olduğu, gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiş; miktar itibarı ile kesin olan hüküm Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz edilmiştir.
Dava,  davacı banka  tarafından kredi  kartı  kullanıcısı olan davalıdan tahsil edilen kredi kartı üyelik ücretinin, davalı  başvurusu  üzerine  davacı  bankadan  alınmasına  dair Zonguldak Tüketici  Sorunları Hakem Heyeti kararının iptaline ilişkindir.    Taraflar    arasındaki    uyuşmazlık,    yasal düzenlemelere  ve  aralarındaki   sözleşme  hükümlerine  göre bankanın  kredi  kartı  kullanıcısından  kullanım karşılığı yıllık     ücret     isteyip,     isteyemiyeceği hususunda toplanmaktadır.  Uyuşmazlığın  çözümü  için bu  konudaki yasal düzenlemeler ile tarafların arasındaki sözleşme hükümlerinin incelenmesi gerekir.
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4822 Sayılı Kanunla değişik 6. maddesi ile sözleşmelerdeki haksız şart düzenlenmiş ve “Satıcı ve sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır. Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı, değildir. Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden, standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez. Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir. 6/A, 6/B, 6/C, 7, 9, 9/A, 10, 10/A ve 11/A maddelerinde yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen tüketici sözleşmeleri en az oniki punto ve koyu siyah harflerle düzenlenir … ” hükmü, yine 4077 Sayılı Kanunun değişik 6 ve 31 maddelerine dayanılarak hazırlanan Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinde “satıcı, sağlayıcı veya kredi veren tarafından tüketici ile akdedilen sözleşmede kullanılan haksız şartlar batıldır” hükmü getirilmiştir.
Taraflar  arasındaki  22.12.1995  tarihli  sözleşmenin 9. maddesinde  kart  kullanıcısından  kart  kullanım ücretinin alınacağı belirtilmiştir.
Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında 22.12.1995 tarihli sözleşme incelendiğinde; sözleşmenin davacı banka tarafından matbu, standart olarak hazırlanıp boş olan kısımların rakam, isim ve adresler yazılarak doldurulduğu, sözleşmenin on iki punto koyu siyah harflerle düzenlenmediği görülmektedir. Davacı, tüketici aleyhine olan ve tüketiciyi kart kullanımı ücreti adı altında bir külfete sokan sözleşme hükmünün tüketici ile ayrıca müzakere edilerek kararlaştırıldığını iddia ve ispat edememiştir. Böyle olunca sözleşmedeki kredi kartı üyelik ücreti alınacağına dair hükmün açıklanan yasa ve yönetmelik hükümleri karşısında haksız şart olduğu kabul edilmelidir. Dolayısıyla davacı bankanın bu sözleşme hükmüne dayalı olarak kredi kartı kullanıcısı davalıdan ücret istemesi olanaklı değildir.
Bu durumda yasaya uygun olan, Zonguldak Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının iptali istemi ile açılan davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yukarda açıklanan hususlar gözetilmeden davanın kabulü usul ve yasaya aykırı olup hükmün bozulması gerekir.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet başsavcılığının HUMK’nun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin kabulü ile hükmün sonucuna etkili olmamak üzere BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde iadesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde iadesine, 2.5.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
TÜKETİCİLER HAKLARINI NASIL ARAYACAKLAR
Bankalar, Yargıtay 13.Hukuk Dairesi’nin Kararına göre yıllık kart ücreti alamazlar. Kendilerinden yıllık kart ücreti kesilen ya da kesilmesi için ekstre gönderilen tüketiciler öncelikle ilgili bankaya ya da banka şubesine giderek Yargıtay Kararına göre kesilen ücretin iadesi veya kesileceği bildirilen ücretin kesilmemesi isteğinde bulunacaklar. Bankadan olumsuz cevap alınması durumunda tüketiciler, ikamet ettikleri yerde bulunan kaymakamlıktaki tüketici sorunları hakem heyetine başvuruda bulunacaklar.
Tüketicilerin bankaya yapacağı başvuru konusunda Tüketici Hakları Derneği ( THD ) tarafından ihtarname niteliğinde bir dilekçe örneği hazırlanmış olup, Yargıtay Kararı ile birlikte tüketicilere verilmektedir.
Dilekçe örneği ve Yargıtay Kararı ile daha geniş kapsamlı bilgi almak isteyen tüketiciler, Tüketici Hakları derneği’ne ( THD ) başvuruda bulunabilirler.
Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı
———————————–
YARGITAY KARARI ( ESAS NO:2008/4345 KARAR NO: 2008/6088) – KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ
Yargıtay 13. Hukuk Dairesinden:
Esas No      : 2008/4345
Karar No    : 2008/6088
Mahkemesi : Zonguldak 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi
Sıfatıyla)
Tarihi         : 26/9/2007
Numarası    : 2007/182-2007/257
Davacı        : Yapı ve Kredi Bank. A.Ş. vekili avukat M. Hayati Çalıcıoğlu
Davalı         : Haluk Akdeniz
Taraflar arasındaki satıcının Hakem Kurulu kararına itirazı davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Kanun yararına bozulması istenilmekle dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
Davacı banka, kredi kartı kullanıcısı olan davalının Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurusu üzerine, bankaca kredi kartı sözleşmesine göre hesabından kesilen yıllık 30 YTL üyelik ücretinin iadesine karar verildiğini, halbuki, bu ücretin alınacağının sözleşme ile kararlaştırıldığı gibi, ücretin verilen ticari hizmetin karşılığı olup, yasaya aykırı olmadığını ileri sürerek, Zonguldak Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’ nın 14.5.2007 tarih ve 2007/158 sayılı kararının iptalini istemiştir.
Davalı davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, taraflar arasında düzenlenen kredi kartı üyelik sözleşmesine göre, “kart üyelik ücretinin” hizmet karşılığı olduğu, tahsil edilen üyelik ücretinin yasal olduğu, gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiş; miktar itibarı ile kesin olan hüküm Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz edilmiştir.
Dava,  davacı banka  tarafından kredi  kartı  kullanıcısı olan davalıdan tahsil edilen kredi kartı üyelik ücretinin, davalı  başvurusu  üzerine  davacı  bankadan  alınmasına  dair Zonguldak Tüketici  Sorunları Hakem Heyeti kararının iptaline ilişkindir.    Taraflar    arasındaki    uyuşmazlık,    yasal düzenlemelere  ve  aralarındaki   sözleşme  hükümlerine  göre bankanın  kredi  kartı  kullanıcısından  kullanım karşılığı yıllık     ücret     isteyip,     isteyemiyeceği hususunda toplanmaktadır.  Uyuşmazlığın  çözümü  için bu  konudaki yasal düzenlemeler ile tarafların arasındaki sözleşme hükümlerinin incelenmesi gerekir.
5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları kanununun sözleşme şekli genel işlem şartları başlıklı 6. bölümdeki 24. maddesinin 1. fıkrası “Kart çıkaran kuruluşlar ile kart hamilleri arasındaki ilişkiler, bu kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde en az oniki punto ve koyu siyah harflerle hazırlanacak yazılı sözleşme ile düzenlenir. Sözleşmenin bir örneği kart hamiline ve varsa kefile verilir. Sözleşme hükümleri ve kartın kullanımı hakkında kart hamiline ayrıntılı bilgi verilmesi zorunludur.” hükmünü, aynı maddenin 4. fırkasının son cümlesi “Sözleşmede kart hamilinin haklarını zedeleyici ve kart çıkaran kuruluş lehine tek taraflı haksız şartlar sağlayan hükümlere yer verilemez.” hükmünü getirmiştir.
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4822 Sayılı Kanunla değişik 6. maddesi ile sözleşmelerdeki haksız şart düzenlenmiş ve “Satıcı ve sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır. Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı, değildir. Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden, standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez. Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir. 6/A, 6/B, 6/C, 7, 9, 9/A, 10, 10/A ve 11/A maddelerinde yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen tüketici sözleşmeleri en az oniki punto ve koyu siyah harflerle düzenlenir … ” hükmü, yine 4077 Sayılı Kanunun değişik 6 ve 31 maddelerine dayanılarak hazırlanan Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinde “satıcı, sağlayıcı veya kredi veren tarafından tüketici ile akdedilen sözleşmede kullanılan haksız şartlar batıldır” hükmü getirilmiştir.
Taraflar  arasındaki  22.12.1995  tarihli  sözleşmenin 9. maddesinde  kart  kullanıcısından  kart  kullanım ücretinin alınacağı belirtilmiştir.
Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında 22.12.1995 tarihli sözleşme incelendiğinde; sözleşmenin davacı banka tarafından matbu, standart olarak hazırlanıp boş olan kısımların rakam, isim ve adresler yazılarak doldurulduğu, sözleşmenin on iki punto koyu siyah harflerle düzenlenmediği görülmektedir. Davacı, tüketici aleyhine olan ve tüketiciyi kart kullanımı ücreti adı altında bir külfete sokan sözleşme hükmünün tüketici ile ayrıca müzakere edilerek kararlaştırıldığını iddia ve ispat edememiştir. Böyle olunca sözleşmedeki kredi kartı üyelik ücreti alınacağına dair hükmün açıklanan yasa ve yönetmelik hükümleri karşısında haksız şart olduğu kabul edilmelidir. Dolayısıyla davacı bankanın bu sözleşme hükmüne dayalı olarak kredi kartı kullanıcısı davalıdan ücret istemesi olanaklı değildir.
Bu durumda yasaya uygun olan, Zonguldak Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının iptali istemi ile açılan davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yukarda açıklanan hususlar gözetilmeden davanın kabulü usul ve yasaya aykırı olup hükmün bozulması gerekir.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet başsavcılığının HUMK’nun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin kabulü ile hükmün sonucuna etkili olmamak üzere BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde iadesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde iadesine, 2.5.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları kanununun sözleşme şekli genel işlem şartları başlıklı 6. bölümdeki 24. maddesinin 1. fıkrası “Kart çıkaran kuruluşlar ile kart hamilleri arasındaki ilişkiler, bu kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde en az oniki punto ve koyu siyah harflerle hazırlanacak yazılı sözleşme ile düzenlenir. Sözleşmenin bir örneği kart hamiline ve varsa kefile verilir. Sözleşme hükümleri ve kartın kullanımı hakkında kart hamiline ayrıntılı bilgi verilmesi zorunludur.” hükmünü, aynı maddenin 4. fırkasının son cümlesi “Sözleşmede kart hamilinin haklarını zedeleyici ve kart çıkaran kuruluş lehine tek taraflı haksız şartlar sağlayan hükümlere yer verilemez.” hükmünü getirmiştir.
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4822 Sayılı Kanunla değişik 6. maddesi ile sözleşmelerdeki haksız şart düzenlenmiş ve “Satıcı ve sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır. Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı, değildir. Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden, standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez. Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir. 6/A, 6/B, 6/C, 7, 9, 9/A, 10, 10/A ve 11/A maddelerinde yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen tüketici sözleşmeleri en az oniki punto ve koyu siyah harflerle düzenlenir …” hükmü, yine 4077 Sayılı Kanunun değişik 6 ve 31 maddelerine dayanılarak hazırlanan Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinde “satıcı, sağlayıcı veya kredi veren tarafından tüketici ile akdedilen sözleşmede kullanılan haksız şartlar batıldır” hükmü getirilmiştir.
Taraflar arasındaki 22.12.1995 tarihli sözleşmenin 9. maddesinde kart kullanıcısından kart kullanım ücretinin alınacağı belirtilmiştir.
Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında 22.12.1995 tarihli sözleşme incelendiğinde; sözleşmenin davacı banka tarafından matbu, standart olarak hazırlanıp boş olan kısımların rakam, isim ve adresler yazılarak doldurulduğu, sözleşmenin on iki punto koyu siyah harflerle düzenlenmediği görülmektedir. Davacı, tüketici aleyhine olan ve tüketiciyi kart kullanımı ücreti adı altında bir külfete sokan sözleşme hükmünün tüketici ile ayrıca müzakere edilerek kararlaştırıldığını iddia ve ispat edememiştir. Böyle olunca sözleşmedeki kredi kartı üyelik ücreti alınacağına dair hükmün açıklanan yasa ve yönetmelik hükümleri karşısında haksız şart olduğu kabul edilmelidir. Dolayısıyla davacı bankanın bu sözleşme hükmüne dayalı olarak kredi kartı kullanıcısı davalıdan ücret istemesi olanaklı değildir.
Bu durumda yasaya uygun olan, Zonguldak Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının iptali istemi ile açılan davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yukarıda açıklanan hususlar gözetilmeden davanın kabulü usul olup hümün bozulması gerekir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet başsavcılığının HUMK’nun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin kabulü ile hükmün sonucuna etkili olmamak üzere BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde iadesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde iadesine, 2.5.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
———————————–
Sayı  : B 14 0 TRK 0 16 00 00
Konu: Kredi Kartı Üyelik Ücreti Hk.                                                                                          GENELGE NO: 2007/
…………………… VALİLİĞİNE
(Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)
Bilindiği üzere, kredi kartı üyelik ücretlerinin iptal edilmesi talebiyle tüketici sorunları hakem heyetlerine yapılan başvuruların hukuka uygun bir biçimde sonuçlandırılması amacıyla yayımlanan 2007/2 ve 2007/3 sayılı genelgeler ile Bakanlığımız görüşlerine yer verilmiştir.
Ancak, tüketiciler tarafından Bakanlığımıza yapılan başvurularda; kredi kartı üyelik ücretlerine ilişkin kredi kartı üyelik sözleşmelerinde hüküm bulunduğu ancak, sözleşme metninde ücretin miktarına ilişkin kısmın boş bırakıldığı yönünde şikayetler yer almaktadır. Bunun üzerine, söz konusu başvurularla ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasında fayda görülmüştür.
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 6 ncı maddesi gereğince, satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şart olarak değerlendirilmektedir.
Ayrıca, tüketici sözleşmelerinde yer alan haksız şartların tespitine ilişkin usul ve esasları belirleyen Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmeliğin “Sözleşme Şartlarının Haksızlığının Değerlendirilmesi” başlıklı 6 ncı maddesinde; sözleşme şartlarının tüketicinin anlayabileceği şekilde açık ve anlaşılır dilde yazılmış olması gerektiği hükmü yer almaktadır. Bu hükümle, tüketicinin, taraf olduğu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinin ne olduğunu anlayabilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.
Bu çerçevede, kredi kartı üyelik sözleşmesinde üyelik ücreti alınacağı hükmü yer almasına rağmen ücret miktarının boş bırakılması ya da sözleşmede sadece üyelik ücretinin tanımının yapılmış olması durumlarında, tüketici sözleşme imzalarken ne kadar üyelik ücreti ödeyeceğini başka bir deyişle, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini tam olarak bilemeyeceği için söz konusu durumun Yönetmeliğe dolayısıyla Kanun’un 6 ncı maddesine aykırılık teşkil edeceği düşünülmektedir.
Sonuç olarak, tüketici sorunları hakem heyetlerinin banka kartları ve kredi kartlarına ilişkin üyelik ücretleri hakkında alacakları kararlarda; 2007/2 ve 2007/3 sayılı genelgelerde yer alan Bakanlığımız görüşlerini dikkate alarak, üyelik ücreti miktarının açıkça sözleşmeye yazılmadığının tespit edilmesi durumunda söz konusu ücretin iptalinin hükme bağlanması gerektiği hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Özcan PEKTAŞ
Bakan a.
Genel Müdür
———————————-
Kredi Kartı Ücreti İptal ve İade Dilekçesi
15 Mayis 2009 12:26
Kredi kartlarından alınan yıllık aidatlar tüketiciler ile bankaları karşı karşıya getirmeye devam ediyor. bu konuda açılan davaların bir çoğu tüketici lehine sonuçlanıyor…
Kredi kartlarından alınan yıllık aidatlar tüketiciler ile bankaları karşı karşıya getirmeye devam ediyor. bu konuda açılan davaların bir çoğu tüketici lehine sonuçlanıyor. Bankacılık düzenleme ve denetleme verilerine göre mart ayı uygulamaları çerçevesinde tüm bankalar kredi kartından yıllık ücret talep etti.  Konu ile ilgili müşteri lehine sonuçlanan mahkeme kararları olmasına rağmen bankalar müşteriden itiraz gelmediği sürece yıllık ücreti almaya devam edebiliyor.
Bankalara kart ücreti vermek istemeyen veya daha önce izni dışında kesilmiş ücreti geri iade edilmesini isteyen banka müşterileri için örnek dilekçe
……………………………BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Bankanızın ……………………tarihinden beri ……………………………… nolu kredi kartı kullanıcısıyım. Bankanız tarafından hiçbir hizmet karşılığı olmaksızın, kredi kartı aidat bedeli olarak …… YTL hesap dökümüme yansıtılmakta ve şahsımdan tahsil edilmektedir.
Kredi Kart ücteti adıaltında para kesilmesinin hukuki mesnetsizliği;
· 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Sözleşmedeki Haksız Şartlar” başlıklı 6. maddesine ve 5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunun 24. maddesine göre bankanızın almış olduğu bu kart ücreti, herhangi bir hizmet karşılığı olmadığından ve de söz konusu sözleşme şartı önceden hazırlanmış, özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle içeriğine etki edilemeyip; müzakere edilemediğinden haksız bir şarttır.Ayrıca 5464 sayılı yasanın 44. maddesinde yapılan atfa binaen, uyuşmazlıkların Tüketici Hakem Heyeti`nde ve/veya Tüketici Mahkemesi`nde çözümleneceği hüküm altına alınmıştır,denilmektedir.
Konu ile ilgili emsal karar:
· Kocaeli Tüketici Mahkemesi’nin 04/10/2006 tarih ve 2006/368 Karar nolu kararı
· Bu konudaki Kocaeli Tüketici Sorunları Hakem Heyeti`nin haksız alınan ücretin iadesi yönündeki kararı onaylaması emsal teşkil etmektedir.
Her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. Bu sebeple haksız bir şart içeren sözleşmeler geçersizdir.
Yukarıda açıklanan nedenlerle hakkaniyet ve mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde bankanız tarafından şahsıma ait hesaptan kesilerek tahsil edilen ……. YTL kart bedelinin ve daha önce yine aynı nedenle kesilmiş olan geçmiş dönemlere ait kart bedellerinin, diğer haklarım saklı kalmak kaydı ile, en geç 7(yedi) gün içerisinde tarafıma iade edilmesini; bundan sonra da bahse konu kart ücretinin alınmamasını, aksi takdirde hakkınızda Tüketici Hakem Heyeti`ne iade için müracaatta bulunulması ve her türlü yasal yollara başvuracağımı ihtaren bildiririm.
Tarih :
Ad-Soyad :
İmza :
Adres :
E-mail :
Tel :
Ek :Kredi Kart aidat kesintisini gösterir hesap ekstresi
Ferdi Köse – memurtr.com
———————————–
BANKALARIN HAKSIZ HESAP İŞLETİM ÜCRETİ
BANKALARIN HAKSIZ  HESAP İŞLETİM ÜCRETİ
Çeşitli bankalar tarafından tüketicilerin mevduat hesaplarından çeşitli miktarlarda hesap işletim ücreti adı altında kesinti yapıldığına ilişkin derneğimize şikayetler gelmektedir. Bankaların bu haksız uygulaması  karşısında tüketici sorunları hakem heyetlerine yapılan başvurularda tüketici lehine kararlar verilmektedir. Tüketici sorunları hakem heyetlerinde tüketici lehine verilen kararlara tüketici mahkemesinde itiraz eden bankaların davalarının reddedildiğine ilişkin elimizde karar örnekleri bulunmaktadır.
YASAL  AYKIRILIKLAR VE KARAR GEREKÇELERİ
Bankaların tüketicilerin mevduat hesaplarından “ Hesap işletim Ücreti” adı altında yaptıkları kesintiler ilgili yasalara aykırı ve haksız bir işlemdir.
Bundan dolayı tüketici sorunları hakem heyetlerinin hesap işletim ücretini iptal etmesinin ya da bankaların tüketici lehine hakem heyetlerinin verdiği kararlar hakkında açtıkları davaların tüketici mahkemesinde reddedilmesinin yasal gerekçeleri ve dayanakları şunlardır:
Gerekçe 1 : 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Yasası’nın 24 nci, maddesinde, “Kart hamilinin yaptığı işlemler nedeniyle, sözleşmede yer almayan faiz, komisyon veya masraf gibi adlar altında hiçbir şekil ve surette ödeme talep edilemez ve kart hamilinin hesabından kesinti yapılamaz. Sözleşmede kart hamilinin haklarını zedeleyici ve kart çıkaran kuruluş lehine tek taraflı haksız şartlar sağlayan hükümlere yer verilemez.” denilmektedir.
Gerekçe 2 : 4822 Sayılı Yasa ile  Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa’nın 6.maddesinde; “   Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine  dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır. Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.” denilmektedir.
Gerekçe 3 : Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin 23.11.2005 tarih ve E.2005 / 11428, K. 2005/ 17306 sayılı kararında “ Satıcı, sağlayıcı ve kredi veren tarafından tüketiciyle akdedilen sözleşmede kullanılan haksız sözleşme şartları geçersizdir.” denilmektedir.
Gerekçe 4 : “Konusu Kredi işlemi olmayan hizmetler için hesap işlem ücreti alınmasına ilişkin hükümler, sözleşmede yer alan haksız şart niteliğindedir. T.C. Merkez Bankası’nın Tebliğine göre, konusu kredi işlemi olmayan bankacılık hizmetlerinden tahsil edilen: hesap işletim ücreti, havale ücreti, ekstre ücreti, kira bedeli yatırma masrafı vb. ücret ve komisyonlar alınamaz.” denilmektedir.
HESAP İŞLETİM ÜCRETİNİ İPTAL EDEN HAKEM HEYETİ KARAR ÖRNEĞİ
T.C.
ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI
2.Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı
Karar No: 145
Karar Tarihi : 27.8.2007
ÇANKAYA İLÇESİ
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararıdır.
Raportör  : ……
ŞİKAYET EDEN : Tüketicinin adı, soyadı adresi
ŞİKAYET EDİLEN : Banka adı ve adresi
ŞİKAYET KONUSU: Hesap İşletim Ücreti
ŞİKAYET TARİHİ : 02.07.2007
OLAYIN ÖZETİ : Tüketici, bankada bulunan …………. Numaralı Euro hesabından 09.07.2006-28.01.2007 tarihleri arasında 7,00 – Euro, ………….. numaralı Amerikan Doları (USD) hesabından 09.07.2006-22.01.2007 tarihleri arasında 7,24 –USD, ……….. numaralı TL hesabından 18.7.2004-28.01.2007 tarihleri arasında 105,07-YTL  hesap işletim ücreti olarak kesildiğini, bu kesintinin hukuka dayanmadığını belirterek iade edilmesi talebinde bulunmaktadır.
ŞİKAYET EDİLENİN SAVUNMASI: —-
İNCELEME VE GEREKÇE: 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 31. ve 4822 Sayılı Kanunla Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6.maddesine dayanılarak hazırlanan Tüketici Sözleşmelerindeki haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik’in 7.maddesinde ve Yargıtay 13.Hukuk dairesi 23.11.2005 tarih ve E.2005/11428, K.2005/17306 sayılı kararında “ Satıcı, sağlayıcı ve kredi veren tarafından tüketici ile akdedilen sözleşmede kullanılan haksız sözleşme şartları geçersizdir.” denilmektedir. Konusu kredi işlemi olmayan hizmetler için hesap işletim ücreti alınmasına ilişkin hükümler, sözleşmede yer alan haksız şart niteliğindedir. T.C. Merkez Bankası’nın 2006/1 sayılı tebliği incelendiğinde, konusu kredi işlemi olmayan bankacılık hizmetlerinden tahsil edilen; hesap işletim ücreti, havale ücreti, ekstre ücreti, kira bedeli yatırma masrafı vb. ücret ve komisyonların, söz konusu tebliğin 4.maddesi kapsamına girmediği anlaşılmaktadır. Bu nedenle hesap işletim ücretinin iadesi gerekmektedir.
KARAR: Dosyadaki belge ve bilgiler incelendi. Yukarıdaki gerekçe ile açıklanan nedenle, hesap işletim ücretinin iptal edilerek, hesaplara ilişkin banka cüzdanlarındaki kayıtlarda kesildiği anlaşılan 7,00-Euro, 7,24 USD ve 105,07-YTL.nin tüketiciye iade edilmesine, işbu kararın yönetmeliğin 24.maddesi uyarınca ilan edilmesine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içersinde Tüketici Mahkemelerine itiraz yolu açık olmak üzere katılanların oybirliği/çokluğu ile karar verildi.
Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı
————————————–
Yargıtay’ın kart ücreti kararı Resmi Gazete’de
22.07.2008 | ANKA | Haber
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin, bankaların müşterilerinden “kart ücreti” tahsil edemeyeceği yönünde verdiği karar, dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Emsal kararın yayınlanmasının ardından bankalar, müşterilerinden kredi kartı ücreti talep edemeyecek.
Zonguldak Tüketici Hakem heyetinin verdiği, “kredi kart ücreti”nin alınmamasına ilişkin kararın iptalini görüşen Yargıtay, davacı bankayı haksız buldu. Bir bankadan aldığı kredi kartının yıllık ücreti olan 30 YTL’nin tüketici haklarına aykırı olduğu iddiasıyla Zonguldak Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuran H.A. tüm kredi kartı kullananları ilgilendiren emsal bir kararın çıkmasını sağladı. H.A.’nın başvurusunu değerlendiren Zonguldak Tüketici Hakem Heyeti, kredi kartı ücretinin iptaline karar verdi. İlgili banka, bu kararın iptali için Zonguldak 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme, bankanın müşterisine imzalattığı sözleşmede kredi kart ücretinin alınacağının belirtildiğini ve bu nedenle Tüketici Hakem Heyeti kararının iptaline karar verdi.
Zonguldak 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği kararı bozan Yargıtay, bankaların hazırladığı sözleşmelerin “tüketici aleyhine” olduğuna dikkat çekerek bu sözleşmelerin 12 punto siyah koyu harflerle düzenlenmediğini kaydetti.
—————————————
YILLIK KART AİDATLARI HUKUKA UYGUN MU?
9 MİLYON KART KULLANICISI YILDA 1 MİLYAR YTL AİDAT ÖDÜYOR
08 Mayıs 2008 Perşembe, 01:08
1 YTL, 5 YTL, 10 YTL derken çeşitli kurumlara her yıl milyarlarca YTL ödüyoruz. Peki, sabit ücret, yıllık aidat gibi bu ödemelerin hukuka uygunluğunu ne kadar sorguluyoruz?
Tüketici hakkının ihlal edildiğini düşünen ve bu çerçevede yargı yoluyla mücadele edenler yok değil. Ama gerçek şu ki, birçoğumuz nereye ne kadar ödediğimizi bile bilmiyoruz.
Neyse ki tüketici dernekleri var. Milyonlarca tüketici adına mücadale veren bu dernekler, bilgilendirmenin yanısıra sorunlu konuların takibini de kararlılıkla sürdürüyor.
Bu çerçevede, son yıllarda en çok şikayet gelen konuların başında sabit ücret var. Türk Telekom abonesi olan 19 milyon kişiden yılda toplam 3 milyar 690 milyon YTL sabit ücret tahsil ediyor. Kredi kartlarından alınan yıllık ücretler, herhangi bir kredi aldığnızda zorunlu olarak yapılan ve 300 YTL’yi bulan hayat
sigortaları, hesap işletim bedelleri, deprem bölgesine yardım adıyla başlatılan ve hala alınan ÖTV vs… Tüm bunlar hukuka uygun mu? Ödememiz
gerekiyor mu?
Hakkımızın ihlal edildiğini düşünüyorsak ne yapmamız, nereye başvurmamız
gerekiyor? Bugüne kadar mahkeme yoluyla bu tahsilatlara itiraz eden vatandaşlarımız  ne gibi sonuçlar aldılar?
Bilmeniz gereken herşey bu dosyada…
Dün, Telekom’un sabit ücretini gündeme getirmiştik, bugün de bankaların
kredi kartlarımızdan tahsil ettiği yıllık aidata bakacağız..
Tüketiciler, ‘kart aidatı veya ücreti’ adı altında tahsil edilen paranın yasal olmadığını savunarak bankalara itiraz dilekçeleri gönderirken, kart başına alınan ortalama 30 YTL’lik aidat, kredi kartları pazarının toplam büyüklüğüne bakıldığında 1 milyar YTL civarında. 9 milyon kullanıcıda 40 milyona yakın kredi kartı var.
İDDİA: YILLIK AİDAT ALINAMAZ
Bu iddia birçok yargı kararıyla da haklı görülmüş durumda. İtiraz eden tüketicilere göre, zaten yapılan alışverişlerden komisyon alan bankaların bir de her yıl aidat alması haksız bir uygulama.
Bankalar ise tam tersini düşünüyor ve bu aidatları alma konusunda ısrarlı.
Olayın yargı boyutuna gelince, bankalara bu konuda birçok dava açıldığı ve
genellikle tüketicinin lehine sonuçlandığı görülüyor.
BANKALARIN YANITI
Bankalar yıllık kart ücretini şöyle savunuyor: “Kartların basılması, dağıtılması, kullanım ağının oluşturulması gibi altyapı masraflarına karşılık alınıyor.”
Bankalar tüketicilere verdikleri para puanların, kesilen yıllık aidattan çok daha fazla olduğunu da iddia ediyor.
MAHKEME KARARLARI GENELLİKLE TÜKETİCİDEN YANA
Bankaların aidatları konusunda bugüne kadar yüzlerce mahkeme kararı çıktı.
Genellikle davacı lehine sonuçlanan davalarda, tüketiciler ödedikleri aidatları geri aldı.
Emsal kararları göz önünde bulunduran birçok banka artık yargı sürecine
taşınmadan, müşterilerden gelen itiraz dilekçeleri ile bile yıllık ücreti iptal ediyor. Ancak farklı yönde kararlar da mevcut. İşte bir örnek:
Çankaya Kaymakamlığı  Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin tüketici lehine
verdiği kararın iptali için bir bankaya açtığı iptal davası hakkında Ankara 4.Tüketici Mahkemesi’nin banka lehine verdi kararın gerekçesinde “Davalı tarafından davacı Banka’dan alınan kredi kartı ile ilgili olarak üyelik ücretine
yapılan itiraz Hakem Heyeti tarafından kabul edilerek kaldırılmıştır.
Taraflar arasıda imzalanmış bulunan sözleşme getirilip incelenmiştir. Sözleşmenin 12.madde de üyenin belirtilen faiz ve vergileri bankaya ödemeyi kabul ve beyan ettiğini, giriş aidatı; bankanın bu sözleşme uyarınca verdiği / vereceği hizmetler karşılığında kart ve ek kartlar için birer defaya mahsus olmak üzere aldığı aidat olduğu, üyelik aidatı: kart ve ek kart hizmetleri karşılığı her yıl için banka tarafından üyeden alınması belirtilmiştir. Toplanan deliller dikkate
alınarak bilirkişi incelemesine gerek duyulmamıştır.
Taraflar arasındaki sözleşmede yıllık üyelik aidatı ödeneceği kararlaştırıldığından mevcut delil durumu ve dosya kapsamına göre hakem heyeti kararının kaldırılmasına karar verilmiştir” denilmektedir.
İDDİA: SÖZLEŞMEDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR TÜKETİCİYİ BAĞLAMAZ
Tüketici Hakları Derneğİ Başkanı Turhan Çakar yıllık kart aidatının haksız şart olduğunu ve sözleşmenin tüketiciyi bağlamayacağını anlatıyor.
“Bankalar tüketicilere verdikleri kredi kartlarından çeşitli miktarlarda yıllık kart ücreti almaktadır. Her banka, tüketicilerden almış olduğu yıllık kart ücretinin miktarını kendisi belirlemektedir.
Kredi kartlarından ne miktarda yıllık ücret alınacağına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası’nın “Kurumsal Yönetime ilişkin Hükümler” başlığı altındaki 13.maddesinin 2.fıkrasında “Kart çıkaran kuruluşlar, kredi kartlarına uyguladıkları faiz, gecikme faizi, yıllık ücret ve her türlü komisyon oranları ile istenilen diğer bilgileri kamuoyuna yayınlanmak üzere aylık olarak Kuruma iletir. Yayınlanacak bilgi ve
belgelerin içeriği ve yayınlama usûl ve esasları Kurulca belirlenir.” denilmektedir. Fakat, bu hükümde yıllık kart ücretinin açıkça alınacağı belirtilmemektedir. Belirtilmiş olsa bile, hukuki olmaz. Çünkü, Tüketicinin Korunması Hakkında Yasanın
“Sözleşmelerdeki Haksız Şartlar” başlıklı 6.maddesinde ise  “Satıcı veya
sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine  dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır. Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir”
Nitekim bu yönde alınmış bir mahkeme kararı da mevcut:
Keçiören Kaymakamlığı  Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin tüketici lehine verdiği kararın iptali için bir bankanın açtığı iptal davası hakkında Ankara 2.Tüketici Mahkemesi’nin banka lehine verdiği kararın gerekçesinde ‘4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 31. ve 4822 Sayılı Kanunla Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6.maddesine dayanılarak hazırlanan Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik’in 7.maddesinde ve Yargıtay 13.Hukuk Dairesi 23.11.2005, E. 2005/11428, K. 2005/17306 kararında belirtilen ‘satıcı, sağlayıcı ve kredi veren tarafından tüketici ile akdedilen sözleşmede kullanılan haksız sözleşme şartları geçersizdir. Tüketici sözleşmedeki haksız şartın gereğini yerine getirmez. Hukuken haksız şartlar batıldır.Yani geçersizdir.’ Hükmüne göre tüketici ile banka arasında akdedilen sözleşme tüketici aleyhine haksız şart içerdiği, kabul edilmiştir.  Somut olayda; kredi kartı kullanıcısından alınan üyelik ücretinin sözleşmede yer alan haksız şart niteliğinde olduğu ve bu nedenle “Keçiören Tüketici Sorunları Hakem Heyeti” kararının yasa ve mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından davacı bankanın itirazının reddine karar verilmiştir.” denilmektedir.
TALEP OLMADAN KART GÖNDEREN BANKALAR BİLE VAR
*5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa göre “Kart çıkaran
kuruluşlar, talepte bulunmayan veya sözleşme imzalamayan kişiler adına
hiçbir şekil ve surette kart veremezler.” denilmektedir. Ancak bazı bankalar ısrarla bir şekilde bilgilerine ulaştıkları tüketicilere kredi kartı gönderiyor. Bunu yaparken ‘müşterisini ödüllendiriyormuş’ süsü veren banka, kanunen sorumluluğu olmasına rağmen müşteriye sormuyor, bütün kararları tek taraflı alıyor ve uyguluyor.
YILLIK KART AİDATINI GERİ ALMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?
1- Gelen hesap ekstresine karşı 30 gün içinde itiraz dilekçesi yazıp,
iadeli taahhütlü olarak ilgili Bankaya göndermelisiniz.
2- Yapacağınız bu itiraz hesap ekstresini ödeme mükellefiyetinizi ortadan
kaldırmayacaktır. Bu nedenle hesap ekstresinde ödeyeceğiniz
tutarı Banka’ya ödeyiniz.
3- Banka tarafından tahsil edilen kart ücreti size iade edilmez veya bir
sonraki hesap ekstresinde mahsup edilmez ise,
bu takdirde ikamet ettiğiniz ilçenin Kaymakamlık binasında bulunan
Tüketici Sorunları Hakem Heyetine dilekçe  başvurunuzu
ücretsiz olarak yapınız.
HABERTÜRK’ÜN NOTU: Yıllık kart aidatını mahkemeye taşıyan tüketici,
parasını geri alıyor.
Bankalar ise mahkemeye kararlarına rağmen itiraz etmeyen müşterilerinden
yıllık aidat almaya devam ediyor.
Uygulamada birlik olması için herkesin tek tek mahkemeye başvurması mümkün olmayacağından, BDDK’nın bu konuda acil bir düzenleme
yapması ve hala kart aidatı ödeyen tüketicilerin mağduriyetini önlemesi
gerekiyor.
Not: Katkılarından dolayı TÜDEF, Tüketiciler Birliği ve TÜBİDER başta olmak
üzere tüketici derneklerine teşekkür ederiz.

…………….. Bankası Genel Müdürlüğü’ne,

Konu :Kredi kart yıllık ücreti hk.

…………….. nolu kredi kart hamiliyim.

…../……./2007 son ödeme tarihli Hesap Bildirim Cetvelinde yer alan …….. , … YTL. tutarlı kredi kart yıllık üyelik ücreti talebiniz haksız olup Hesap Bildirim cetveline itiraz ediyorum.

Talep edilen ….. , …. YTL kredi kart yıllık üyelik ücretinin bir sonraki hesap bildirim cetvelindeki tutardan mahsubunu dilerim.

Adı, Soyadı

İmza

Yazının devamını oku »

Reklamlar